Pilotai

augMENTOR bus įdiegtas ir nuodugniai išbandytas keturiuose realiuose bandomuosiuose projektuose, kurie bus vykdomi įvairiose švietimo ir mokymo įstaigose.

3

Naujos technologijos suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą aplinkoje

Pagrindinis partneris: Pagrindinis partneris: IASIS, Graikija

Šiuo bandomuoju projektu siekiama spręsti pagrindines problemas, su kuriomis susiduriama suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje, pavyzdžiui, Graikijos suaugusiųjų švietėjų nepatyrimą naudojant naujas technologijas ir įvairias kultūrines kliūtis, ir įgyvendinti ES suaugusiųjų švietimo darbotvarkėje nurodytus prioritetus, t. y:

N

Didinti aukštos kokybės suaugusiųjų švietimo, ypač skaitmeninių įgūdžių srityje, prieinamumą ir paklausą;

N

teikti suaugusiems besimokantiesiems tinkamus informavimo, konsultavimo ir skatinimo metodus;

N

Suteikti žmonėms lankstesnes mokymosi galimybes ir geresnes galimybes mokytis didinant mokymąsi darbo vietoje, naudojant IRT ir vadinamąsias "antros galimybės" kvalifikacijos programas;

N

Gerinti suaugusiųjų švietėjų mokymą ir bendrą suaugusiųjų mokymosi kokybę.

Inovatyvios mokymo programos prieš pradedant dirbti mokytojams

Pagrindinis partneris: Pagrindinis partneris: UPAT, Graikija

Pastaraisiais metais įvairios mokymosi valdymo sistemos buvo įtrauktos į aukštojo mokslo pedagogiką, kad padėtų kurti ir įgyvendinti kursus. Šiuo bandomuoju projektu siekiame ištirti, kaip dirbtinio intelekto technologija gali pakeisti ir toliau plėtoti šias sistemas kaip dinamiškas ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir mokymosi proceso priemones, padedant visiems dalyvaujantiems dalyviams (mokytojams ir (arba) instruktoriams, švietimo vadovams ir besimokantiesiems ir (arba) mokiniams) įgyti reikiamų įgūdžių, kaip kūrybiškai, kritiškai, kompetentingai ir įtraukiai naudotis technologijomis.
Šiuo bandomuoju projektu siekiama šių tikslų:

N

Pedagoginės sistemos augMENTOR, skirtos naujoms technologijoms įsisavinti, vertinimas;

N

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų mokymosi bendradarbiaujant, kritinio/projektinio mąstymo ir kūrybiškumo stiprinimas;

N

Pasiūlymai dėl įvairių politikos formavimo klausimų, susijusių su ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimu.

STEAM paremtos aplinkosauginio švietimo programos ekologinių mokyklų tinkle

Pagrindinis partneris: EASD, Serbija

Šis bandomasis projektas bus įgyvendinamas ir vertinamas pagal STEAM grindžiamas programas, vykdomas Serbijos „Eco-Schools” tinkle, kurį sudaro daugiau kaip 150 švietimo įstaigų, įskaitant parengiamąsias, pradines, vidurines ir profesines mokyklas.
Konkrečiau, šio bandomojo projekto tikslas – pagerinti STEAM ugdymo kokybę ekologinių mokyklų tinkle, skatinant moksleivius susipažinti su naujomis technologijomis. Šiuo bandomuoju projektu visų pirma bus:

N

Sukurkite dinamišką klasės aplinką, kurioje instruktoriaus galimybės sąveikauja su grupės procesu ir elgesiu, kad mokymosi rezultatai būtų visapusiškai geresni;

N

sudaryti sąlygas rinkti ir rengti susijusius duomenis ir veiksmus;

N

Skatinti įgyvendinamą veiklą;

N

Plačiai skleisti pasiektus rezultatus;

N

Informuoti politikos formuotojus apie veiksmus, kurių reikia imtis, ir paskatinti juos dalyvauti juos rengiant ir įgyvendinant.

„Pramonės 4.0” technologijų šuolis pilietinės visuomenės sargams ir ES civilinėms misijoms

Pagrindinis partneris: KTU

Naujos technologijos tapo glaudžiai susijusios su valdymo ir politikos kūrimu ir formavimu (pvz., išmanūs miestai, Pramonė 4.0, e. valdžia), tačiau pilietinės visuomenės veikėjai ir tarptautinės organizacijos vis dar atsilieka nuo svarbių technologinių įgūdžių.
Šiuo bandomuoju projektu siekiama ištirti veiksmingiausius metodus, kaip sukelti šuolio efektą mokantis apie Pramonės 4.0 technologijas, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, mašininį mokymąsi, kurie gali padidinti ne techninių sričių specialistų efektyvumą.
Šiuo bandomuoju projektu siekiama šių tikslų:

N

tinkamų pedagoginių metodų, skatinančių nelinijinę valstybės tarnautojų, nevyriausybinių organizacijų ir PVO, atliekančių stebėtojų ir vyriausybinės priežiūros funkcijas, pažangą, kūrimas;

N

Pedagoginės sistemos augMENTOR, skirtos IRT įgūdžių įsisavinimui, vertinimas naudojant kohortas;

N

Naujų technologijų įsisavinimo ES civilinės bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijos nariuose gerinimas;

N

Plataus inovacinių technologijų sąrašo ir atitinkamų įgūdžių, reikalingų joms įvaldyti, saugyklos sukūrimas, kad jas būtų galima naudoti atliekant įvairias stebėtojo ir vyriausybinės priežiūros funkcijas;

N

Mokymosi taksonomijos priskyrimas mokymosi rezultatams, siekiant susisteminti šuolį į priekį;

N

Rekomendacijų dėl IRT pedagoginių metodų ES civilinėms misijoms teikimas.