Επαυξημένη νοημοσύνη

για παιδαγωγικά βιώσιμη κατάρτιση

και εκπαίδευση

3

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν τη δυναμική να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης διμαορφώνοντας τις συνθήκες για διαδραστικά, εξατομικευμένα και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικά προγράμματα.

augMENTOR: ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο augMENTOR αναπτύσσει ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που ενσωματώνει τις αναδυόμενες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέσω μιας εργαλειοθήκης που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων 21ου αιώνα.

EΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ augMENTOR

Το augMENTOR θα προτείνει εξατομικευμένα μαθησιακά προφίλ που θα λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών προς όφελος της μάθησης με σκοπό να αντιμετωπίσει στοχευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές των εκπαιδευόμενων.