Επαυξημένη νοημοσύνη

για παιδαγωγικά βιώσιμη κατάρτιση

και εκπαίδευση

3

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων – από την ανάγνωση και τη γραφή έως τη δημιουργική και κριτική σκέψη – καθιστώντας τα εκπαιδευτικά μαθήματα πιο διαδραστικά, εξατομικευμένα και χωρίς αποκλεισμούς.

augMENTOR: Αυξημένη νοημοσύνη για εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο augMENTOR αναπτύσσει ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που αξιοποιεί τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τις ενσωματώνει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέσω μιας εργαλειοθήκης ανοικτής πρόσβασης με ενισχυμένη τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ augMENTOR

Το augMENTOR θα αναπτύξει εξατομικευμένα μαθησιακά προφίλ που θα λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών, αντιμετωπίζοντας τελικά πιθανές υποκείμενες εκπαιδευτικές δυσκολίες και δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.