Σχετικά με το augMENTOR

Μάθετε περισσότερα για το όραμα, τους στόχους και τις λύσεις που προτείνει το έργο augMENTOR

3

ΓΙΑΤΙ το augMENTOR;

Η ανάπτυξη εξατομικευμένης και συνεργατικής μάθησης και η επίτευξη δεξιοτήτων σκέψης υψηλότερης τάξης – οι λεγόμενες ικανότητες του 21ου αιώνα – εξακολουθούν να αποτελούν σήμερα σημαντική πρόκληση. Ταυτόχρονα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να κατανοήσουμε πώς εργάζονται οι μαθητές (με έμφαση στη διαδικασία και όχι μόνο στα αποτελέσματα), πώς οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν τις τάξεις τους και σε ποιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση προκειμένου να προσαρμόσουν/ενισχύσουν/βελτιώσουν την οργάνωσή τους.
Οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την αλλαγή από ένα διδακτικό παράδειγμα διδασκαλίας, που ευνοεί τη μαζική διδασκαλία, σε ένα μαθητοκεντρικό παράδειγμα, που προωθεί την ανάπτυξη νέων ρόλων, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον μαθητή.
Ωστόσο, η αποδοχή και η υιοθέτησή τους εξακολουθούν να είναι αργές, κυρίως λόγω των αποσπασματικών προσεγγίσεων. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανατρεπτικά γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση της μάθησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν σε αυτήν την προσπάθεια, αλλά δεν είναι ικανές να την επιτύχουν από μόνες τους.
Επομένως, είναι κρίσιμο να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες με έμφαση στην κοινότητα, τη σύνδεση και την ανθρώπινη προοπτική.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ του augMENTOR;

εξατομικευμένη και συνεργατική μάθηση

Το augMENTOR υιοθετεί μια προσέγγιση επαυξημένης νοημοσύνης, όπου άνθρωποι και μηχανές συνεργάζονται, αξιοποιώντας τις δυνάμεις τους, για τη δημιουργία προσαρμοσμένων και συνεργατικών μαθησιακών διαδικασιών. Αυτές οι διαδικασίες προώθησης καινοτόμων ικανοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, ο ψηφιακός γραμματισμός, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα, είναι κεντρικό μέλημά του. Το augMENTOR θα επωφεληθεί από τις προόδους σε τομείς όπως ο Παιδαγωγικός Σχεδιασμός, η Δημιουργική Παιδαγωγική, η Εξηγήσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη και η Αναπαράσταση Γνώσης και Σκέψης για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το augMENTOR θα αξιοποιήσει τις εξελίξεις στους τομείς του Παιδαγωγικού Σχεδιασμού, της Δημιουργικής Παιδαγωγικής, της Εξηγήσιμης Τεχνητής Νοημοσύνης και της Αναπαράστασης Γνώσης και Σκέψης για διδακτικούς σκοπούς.

εργαλειοθήκη ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη

Μέσω μιας προηγμένης εργαλειοθήκης που εκμεταλλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη, βασισμένη σε μεγάλα σύνολα δεδομένων και αναλυτική μάθηση, το augMENTOR θα προσφέρει αναλυτικές συστάσεις για την έξυπνη αναζήτηση και τον εντοπισμό εκπαιδευτικών πόρων. Επιπλέον, θα παρέχει εξατομικευμένα μαθησιακά προφίλ λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε ατόμου.
Τα δεδομένα αυτά θα είναι προσβάσιμα στους μαθητές, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται τη δική τους μάθηση. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να παρακολουθούν τη γνωστική πρόοδο των μαθητών, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους και να εκπαιδεύουν τους συναδέλφους τους. Αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη κριτικής οπτικής για τις αναδυόμενες τεχνολογίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να παρακολουθούν τη γνωσιακή πρόοδο των μαθητών, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους και να εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αναπτύσσουν κριτική οπτική για τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων

Τελικά, το augMENTOR θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποστήριξη της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων/πολιτικής σε ποικίλα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως η αντιμετώπιση πιθανών υποκείμενων εκπαιδευτικών δυσκολιών και αναπηριών, η διαμόρφωση ατομικών μαθησιακών διαδρομών και ο εντοπισμός περιπτώσεων χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.