Σχετικά με το augMENTOR

Μάθετε περισσότερα για το όραμα, τους στόχους και τις λύσεις που προτείνει το έργο augMENTOR

3

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ augMENTOR;

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα καθως και η εξατομικευμένη μάθησης και η επίτευξη σκέψης υψηλότερης τάξης – οι λεγόμενες ικανότητες αποτελούν διδακτικές προκλήσεις. Συνεπώς, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να κατανοήσουμε τη μαθησιακή διαδικασία ως σύνολο τότο από την οπτική του εκπαιδευόμενου όσο και απο την οπτική του εκπαιδευτικού.
Οι αναδυόμενες τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα να μετασχηματιστεί η παραδοσιακή διδασκαλία σε ένα μοντέλο με μαθητοκεντρικό προσανατολισμό που προωθεί την ανάπτυξη νέων ρόλων τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον εκπαιδευόμενο.
Ωστόσο, η αποδοχή και η υιοθέτησή τους εξακολουθούν να είναι αργές, κυρίως λόγω των αποσπασματικών προσεγγίσεων που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται απρόβλεπτες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανατρεπτικά γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση της μάθησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν σε αυτήν την προσπάθεια, αλλά δεν είναι ικανές να την επιτύχουν από μόνες τους.
Επομένως, είναι κρίσιμο να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες με έμφαση στην κοινότητα, τη σύνδεση και την ανθρώπινη προοπτική.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ του augMENTOR;

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Το augMENTOR υιοθετεί μια προσέγγιση που ενσωματώνει αναδυόμενες τεχνολογίες και μια εργαλειοθήκη τεχνητής νοημοσύνης, όπου άνθρωποι και μηχανές συνεργάζονται, αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους, για την παροχή εξατομικευμένης μάθησης. Βασικός σκοπός είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, ο ψηφιακός γραμματισμός, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα. Το augMENTOR θα αξιοποιήσει μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως ο Παιδαγωγικός Σχεδιασμός, η Δημιουργική Παιδαγωγική, ηΤεχνητή Νοημοσύνη και η Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το augMENTOR θα αξιοποιήσει τις εξελίξεις στους τομείς του Παιδαγωγικού Σχεδιασμού, της Δημιουργικής Παιδαγωγικής, της Εξηγήσιμης Τεχνητής Νοημοσύνης και της Αναπαράστασης Γνώσης και Σκέψης για διδακτικούς σκοπούς.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Μέσω μιας προηγμένης εργαλειοθήκης υποστηριζόμενης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, βασισμένη σε δεδομένα μεγάλου όγκου και τη μαθησιακή αναλυτική, το augMENTOR θα προσφέρει συστάσεις σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές. Επιπλέον, θα παρέχει εξατομικευμένα μαθησιακά προφίλ λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις μαθησιακές προτιμήσεις κάθε ατόμου.
Τα δεδομένα αυτά θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία για την πιο αποτελεσματική υποστήριξη της μάθησης. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να παρακολουθούν σε παραγματικό χρόνο τη μαθησιακή πορεία και πρόοδο των εκπαιδευόμενων ώστε να σχεδιάζουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους. Επιπλέον, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα εκπαιδευτούν στην αποτελεσματική χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να παρακολουθούν τη γνωσιακή πρόοδο των μαθητών, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά τη διδασκαλία τους και να εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αναπτύσσουν κριτική οπτική για τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τελικά, το augMENTOR θα παρέχει κατευθυντήριες προτάσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την υποστήριξη της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής σε ποικίλα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως η αντιμετώπιση πιθανών υποκείμενων εκπαιδευτικών δυσκολιών και αναπηριών, η διαμόρφωση εξατομικευμένων μαθησιακών διαδρομών και ο εντοπισμός περιπτώσεων χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.