Πιλότοι

Το augMENTOR θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί διεξοδικά σε τέσσερις πιλότους πραγματικής ζωής που αντιπροσωπεύουν ποικίλα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά περιβάλλοντα.

3

Αναδυόμενες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Δια Βίου Μάθηση

Επικεφαλής εταίρος: ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, Ελλάδα

Η πιλοτική αυτή εφαρμογή στοχεύει στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζονται στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Δια Βίου Μάθησης, όπως η απειρία των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, καθώς και τα ποικίλα πολιτισμικά εμπόδια, και στην ικανοποίηση των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στην ατζέντα της ΕΕ για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, δηλαδή:

N

Αύξηση της διαθεσιμότητας και της ζήτησης για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ενηλίκων, ιδίως στους τομείς των ψηφιακών δεξιοτήτων,

N

Παροχή κατάλληλων τεχνικών προσέγγισης, καθοδήγησης και παροχής κινήτρων σε εκπαιδευόμενους ενήλικες.

N

Προσφορά πιο ευέλικτων επιλογών μάθησης και μεγαλύτερης πρόσβασης μέσω της αυξημένης μάθησης στον χώρο εργασίας, της χρήσης των ΤΠΕ και των προγραμμάτων "δεύτερης ευκαιρίας".

N

Βελτίωση της κατάρτισης που προσφέρεται στους εκπαιδευτές ενηλίκων και της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν πριν από την εκπαίδευση

Επικεφαλής εταίρος: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια, διάφορα συστήματα διαχείρισης μάθησης έχουν ενσωματωθεί στην παιδαγωγική της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μαθημάτων. Σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, σκοπεύουμε να διερευνήσουμε πώς η τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) μπορεί να μετασχηματίσει και να αναπτύξει περαιτέρω αυτά τα συστήματα ως δυναμικά εργαλεία στη διαδικασία κατάρτισης και μάθησης των εκπαιδευτικών που προετοιμάζονται, υποστηρίζοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς ηγέτες και μαθητές/εκπαιδευόμενους) με τις απαραίτητες δεξιότητες για τη χρήση της τεχνολογίας με δημιουργικό, κριτικό, ικανό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.
Συγκεκριμένα, ο πιλότος αυτός στοχεύει στους ακόλουθους στόχους:

N

Αξιολόγηση του παιδαγωγικού πλαισίου "augMENTOR" για την υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών.

N

Ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης, της κριτικής/σχεδιαστικής σκέψης και της δημιουργικότητας των εκπαιδευτικών που προέρχονται από την προπαρασκευαστική κατάρτιση.

N

Προτάσεις σχετικά με ποικίλα ζητήματα χάραξης πολιτικής όσον αφορά την κατάρτιση των εκπαιδευτικών πριν από την προπαρασκευαστική κατάρτιση.

Προγράμματα βασισμένα στο STEAM για περιβαλλοντική εκπαίδευση σε ένα δίκτυο οικολογικών σχολείων

Επικεφαλής εταίρος: EASD, Σερβία

Αυτή η πιλοτική εφαρμογή θα αναπτύξει και θα αξιολογήσει τη λύση augMENTOR σε προγράμματα βασισμένα στο STEAM, τα οποία εκτελούνται στο δίκτυο Eco-Schools στη Σερβία, το οποίο αποτελείται από περισσότερα από 150 εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων προκαταρκτικών, πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και επαγγελματικών σχολείων.
Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός αυτού του πιλοτικού προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης STEAM στο δίκτυο οικολογικών σχολείων, δίνοντας κίνητρα στους νέους μαθητές να εξοικειωθούν με τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Στόχοι του πιλοτικού προγράμματος:

N

Δημιουργία δυναμικού περιβάλλοντος στην τάξη και ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτή με την ομάδα με σκοπό τη βελτιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

N

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και δράσεων.

N

Προώθηση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να υλοποιηθούν,

N

Διάδοση και υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

N

Κοινοποίηση των επιτευχθέντων με στόχο την ευρεία υιοθέτηση. Παροχή πληροφοριών για τις δράσεις του πιλοτικού προγράμματος. Συνεργασία με τους φορείς χάραξης πολιτικής για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών.

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών Industry 4.0 για την κοινωνία των πολιτών και τις πολιτικές αποστολές της ΕΕ

Επικεφαλής εταίρος: KTU

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη διακυβέρνηση και τη χάραξη πολιτικής. Ωστόσο, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών και οι διεθνείς οργανισμοί υστερούν συχνά σε τεχνολογικές δεξιότητες, περιορίζοντας την ικανότητά τους να αξιοποιούν πλήρως αυτές τις τεχνολογίες.
Αυτός ο πιλοτικός στόχος εστιάζει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων για την ενίσχυση της ικανότητας αυτών των φορέων να υιοθετούν και να αξιοποιούν τεχνολογίες Industry 4.0., όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των μη τεχνικών εμπειρογνωμόνων.
Πιο συγκεκριμένα, το πιλοτικό πρόγραμμα εστιάζει στους ακόλουθους στόχους:

N

Ανάπτυξη κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων που προωθούν τη μη γραμμική πρόοδο για τους δημόσιους υπαλλήλους, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και τις Οργανώσεις Κυβερνητικής Παρακολούθησης (ΟΚΠ) που εμπλέκονται σε ρόλους επιτήρησης και κυβερνητικής εποπτείας,

N

Αξιολόγηση του παιδαγωγικού πλαισίου augMENTOR για την απόκτηση δεξιοτήτων Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με τη χρήση κοορτών,

N

Ενίσχυση της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τα μέλη των πολιτικών αποστολών της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ,

N

Ανάπτυξη αποθετηρίου του εκτεταμένου καταλόγου καινοτόμων τεχνολογιών και των σχετικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκμάθησή τους για τη χρήση των διαφόρων ρόλων του παρατηρητή και της κυβερνητικής εποπτείας,

N

Αντιστοίχιση μιας μαθησιακής ταξινόμησης με τα μαθησιακά αποτελέσματα για τη συστηματοποίηση του leapfrogging,

N

Παροχή συστάσεων σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους ΤΠΕ σε σχέση με τις πολιτικές αποστολές της ΕΕ.